اطلاعیه درج شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا -ویسا- در بازار پایه- تابلو زرد
اطلاعیه درج شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا -ویسا- در بازار پایه- تابلو زرد

به اطلاع سهامداران محترم میرساند، به استناد مصوبه کمیته درج فرابورس ایران، شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا (ویسا) سهامی عام به عنوان دویست و شصت و